Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (til vanlig kalt DELK) er et registrert norsk trossamfunn i den lutherske kirkefamilie. DELK ble dannet i 1872 (se under Historie om bakgrunnen for at DELK ble til). Vi er et kirkesamfunn som ønsker å formidle den kristne tro ut fra en klassisk, luthersk evangelieforståelse. Vi ønsker også å videreføre det beste i den pietistiske og haugianske arv.

Hva er forskjellen på DELK, Den norske kirke og Den Evangelisk Lutherske Frikirke?

Alle de tre kirkene har den samme forpliktelse på Bibelen og de oldkirkelige og lutherske bekjennelsesskrifter. Frikirken har historisk en annen kirkeordning enn Den norske kirke, som fortsatt har en egen grunnlovsfestet relasjon til staten, om enn mer selvstendig sammenlignet med tidligere. I Frikirken er det de aktive troende som leder kirken, og Frikirken bestemmer selv i alle kirkelige spørsmål. Også DELK er en frikirke som bestemmer i eget hus. I tillegg vektlegger vi en klassisk kristen tro i vår forkynnelse og lære.

En side ved DELK som skiller oss fra en del andre kirker, er at vi veksler mellom gudstjeneste  som ledes av presten, og med fast liturgi og forvaltning av sakramentene, og søndagsmøter hvor de eldste har hovedansvaret og lekfolket gis mer plass med sine nådegaver.

Hvor mange medlemmer har DELK?

DELK har i 2014 om lag 3.500 medlemmer, fordelt på 12 menigheter i Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Rogaland og Hordaland.

Hvordan er DELK organisert?

DELK ledes av et styre på syv medlemmer. Styret består av både kvinner og menn. I spørsmål av læremessig karakter og saker som angår DELKs langsiktige utvikling og veivalg, er det rådsmøtet som tar avgjørelser. Rådsmøtet består av alle DELKs prester og eldste. Generalforsamlingen er DELKs øverste organ. Generalforsamling holdes hvert annet år, og består av rådsmøtets og styrets medlemmer i tillegg til delegater valgt av menighetene.

Hvem leder DELKs menigheter, og hvordan blir man medlem?

DELKs menigheter ledes av et eldsteråd som består av presten og fra en til tre eldste. De kan i tillegg knytte til seg andre i menighetens lederskap i et menighetsutvalg. Presten og de eldste har alle del i hyrdetjenesten i menigheten, men har ulike oppgaver. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i DELK. Alle som døpes i DELK, blir medlemmer i kirken. Menigheten vil legge til rette for at disse får opplæring i den kristne tro. Medlemmer som går jevnlig til nattverd, får stemmerett etter fylte 18 år.

Hvorfor driver DELK kristne grunnskoler?

Historisk har kirkesamfunnet lagt stor vekt på kristen opplæring av barna, og har drevet egne grunnskoler siden starten i 1872. Kristen opplæring og skolevirksomhet hører med til DELKs ’første kjærlighet’ og er litt av vårt DNA. DELK har i dag fem skoler i Oslo, Vestfold og Telemark.

Hvorfor driver DELK misjon?

Målet for DELKs misjonsarbeid er at alle mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus, og at nye menigheter blir grunnlagt. Bakgrunnen for vårt misjonsengasjement finner vi i Rom 10,14:  Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? i tillegg til Jesu ord i misjonsbefalingen i Matt 28,19-20: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Hovedvekten ligger på å nå de minst evangeliserte folkeslagene. DELK samarbeider med flere misjonsorganisasjoner om utsendelse av misjonærer. I 2014 har vi utsendinger i Mongolia, Nord-Afrika og Japan gjennom Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Misjonsselskap. I Norge driver vi et arbeid rettet mot innvandrere, blant annet gjennom KIA – Kristent interkulturelt arbeid. Et eget menighetsplantingsutvalg arbeider med planting av nye menigheter i Norge.

Er DELK med i noen felleskirkelige organer?

DELK legger vekt på god kontakt med andre kirker og kristne, og er medlem i flere felleskirkelige eller økumeniske sammenhenger. Vi har i en årrekke vært med i Kristne Friskolers Forbund. I tillegg er vi medlem i NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, ELN – Evangelisk Luthersk Nettverk, KIA – Kristent interkulturelt arbeid og i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid. DELK er observatør i NKR – Norges Kristne Råd.

Hva mener DELK om homofili?

DELK framholder at alle mennesker, uansett rase, kjønn, tro eller seksuell legning er elsket av Gud. Denne holdning ønsker vi å vise i praksis overfor alle mennesker. Samtidig mener vi at det å leve i homofilt samliv eller leve ut sin homofile legning er imot Guds ord.

Hva mener DELK om abort?

DELK mener det bokstavelig talt er livsviktig at menneskelivet fra befruktning til en naturlig død blir vernet. Derfor er vi motstandere av selvbestemt abort. Samtidig er vi opptatt av at alle som har vært gjennom en abort, uansett omstendighetene knyttet til aborten, må møtes med kristen omsorg og kjærlighet. DELK er aktivt med i livsvernorganisasjonen Menneskeverd.

Hva mener DELK om ordinasjon av kvinner?

DELK ønsker å holde fast på det vi mener er en bibelsk lære om at hyrde- og lærefunksjonen i menigheten er tillagt menn. Samtidig er det viktig at både kvinners og menns nådegaver og utrustning tas i bruk i menighetene. Vi ønsker å oppmuntre og legge til rette for at også kvinner får oppgaver og tjeneste på bredt plan i våre menigheter.

Hva mener DELK om diakoni?

Det første og største bud er at vi skal elske Gud over alle ting. Det neste bud er faktisk like stort: vi skal elske vår neste – så mye som oss selv. Med andre ord: ufattelig mye. Diakoni er å formidle Guds kjærlighet i praktiske handlinger til alle som trenger det, enten i vår egen nærhet eller mot verdens ytterste grenser. Forkynnelse av evangeliet og kjærlighetens gjerninger må gå hånd i hånd i misjonsarbeidet og i alt kristent arbeid, slik Jesus selv er det fremste eksemplet på.

 

Noe annet du lurer på? Send dine spørsmål til delk@delk.no , eller ta kontakt på annen måte, så vil du høre fra oss.