Organisering

Kristiansand DELK er en demokratisk styrt menighet, der menigheten oppnevner et menighetsråd og et eldsteråd.

Menighetsmøtet.
Menighetsmøtet er menighetens øverste organ og holdes en gang i året, eller ved behov. Alle nattverdssøkende medlemmer har stemmerett. Her blir større saker for menigheten tatt opp, og alle nattverssøkende medlemmer har stemmerett. Det velges også et menighetsråd som har ansvar for driften av menigheten.

Menighetsrådet

Menighetsrådet blir valgt av menighetsmøtet til å styre menighetens daglige drift i praktiske spørsmål. Det består av 5 medlemmer, og alle nattverdssøkende medlemmer kan velges, både menn og kvinner.

Eldsterådet

Eldsterådet består eldster som blir valgt for en periode av alle nattverdssøkende medlemmer i menigheten, i tillegg til  menighetens prest. Eldsterådet har ansvaret for forkynnelsen og sakramentsforvaltningen i menigheten, og utøver hyrdeansvaret for medlemmene.

Disse kan kontaktes om du har spørsmål om menigheten: Kontaktinformasjon.